Huisregels

Artikel 1. Algemeen

De leden zijn verplicht de belangen van de vereniging te behartigen.

Artikel 2. Lidmaatschap

Om lid van de vereniging te worden dient men zich aan te melden bij de ledenadministratie (via het internet) of bij één van de bestuursleden. Zodra er een ondertekende machtigingskaart bij de ledenadministratie binnen is kan men aanspraak maken op de rechten die aan het lidmaatschap van de vereniging verbonden zijn. 

Het lidmaatschap kan opgezegd worden zoals in de statuten staat omschreven.

Artikel 3. Verplichtingen

Leden zijn verplicht zich te houden aan de regels die opgenomen zijn in de statuten en het huishoudelijke reglement.

COMMISSIES

Artikel 4. Algemeen

Voor het organiseren van bepaalde activiteiten in verband met het doen van de vereniging, kunnen commissies opgericht worden. Een commissie licht het bestuur in over haar plannen en vraagt om goedkeuring.

SCHUUR-EN TENTFEESTEN

Artikel 5. Toegang

 1. Toegang tot de schuur-en tentfeesten is vanaf 16 jaar. Het bestuur heeft het recht om de toegangsleeftijd bij andere activiteiten anders te bepalen.
 2. De toegang mag een persoon ontzegd worden, wanneer één of meer leden van het bestuur het vermoeden heeft/hebben dat door de betreffende persoon de naam van de vereniging wordt aangetast.
 3. Dronken personen wordt de toegang ontzegd, dit kan door één van de bestuursleden.
 4. De organisatie kan haar bezoekers altijd (doen) vragen om een geldig legitimatiebewijs te tonen.
 5. Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs.
 6. In het kader van de veiligheid kan de organisatie haar bezoekers zowel bij het betreden als bij het verlaten van het evenement (doen) visiteren, (hand)tassen doorzoeken. Bezoekers die weigeren hieraan mee te werken, kan de toegang tot het evenement worden ontzegd.
 7. Bij het betreden en verlaten van het evenement dienen bezoekers geen overlast te veroorzaken voor de omwonenden en nabije leefomgeving.
 8. In het kader van de veiligheid kan de organisatie haar bezoekers zowel bij het betreden als bij het verlaten van het evenement (doen) visiteren, (hand)tassen doorzoeken. De bezoekers die weigeren hier aan mee te werken, kunnen de toegang tot het evenement worden ontzegd.

Artikel 6. Verdovende middelen / wapens

 1. De organisatie van het evenement voert een zero tolerance beleid op het gebied van drugs.
 2. Het meebrengen naar en/of het in bezit hebben van glaswerk, blik, vuurwerk, lachgaspatronen, spuitbussen en andere, naar het oordeel van het personeel, hinderlijke of gevaarlijke voorwerpen evenals, drugs, (vuur)wapens en/of andere gevaarlijke voorwerpen of stoffen, dan wel alcoholhoudende drank op het evenement is niet toegestaan.
 3. Bezoekers waarbij vuurwerk, drugs, (vuur)wapens en/of andere gevaarlijke voorwerpen of stoffen worden aangetroffen wordt de toegang tot het evenement ontzegd en worden mogelijk overgedragen aan de politie.

Artikel 7. (Alcoholische) Consumpties

 1. Bezoekers die waarneembaar onder invloed zijn van alcohol en/of drugs wordt de toegang tot het evenement ontzegd.
 2. Er mogen geen eigen (alcoholische) consumpties worden meegenomen of worden genuttigd.
 3. Er worden geen (alcoholische) consumpties verstrekt aan personen onder de 18 jaar.
 4. Er worden geen (alcoholische) consumpties verstrekt aan personen die dronken zijn. Deze kan ook de toegang worden ontzegd (zie artikel 5 lid c.).

Artikel 8. Diefstal/Vernielingen/Geweld

 1. Het is verboden om diefstal te plegen.
 2. Het is verboden om vernielingen te plegen.
 3. Het is verboden om geweld te gebruiken of te dreigen geweld te gebruiken.
 4. Indien er sprake is van diefstaf, vernielingen en/of geweld wordt de politie ingeschakeld. Dit kan ook zijn op de weg naar huis van activiteit van de P.J.G.U.

Artikel 9. Aansprakelijkheid 

 1. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van de organisatie, van personen in dienst van haar, of van andere personen die door of vanwege de organisatie te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het door de organisatie georganiseerde evenement en/of in verband met het verblijf op de evenementenlocatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
 2. Bezoekers zijn gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie te allen tijde op te volgen.
 3. In situaties waarin deze huisregels niet voorzien beslist de organisatie.

Artikel 10. Gasten

Deze regels gelden ook voor gasten (niet-leden) die bij schuur-en/of tentfeesten of andere activiteiten van P.J.G.U. Woudenberg e.o. aanwezig zijn.